Privacy & Cookies

Hoe zit dat?Ten behoeve van klanten en (vrijwillige)medewerkers staat het privacy reglement als aparte tap op de website. Klanten worden middels een opmerking op het inschrijfformulier geïnformeerd.

Medewerkers via een opmerking op hun contract.    

 

1. Dit reglement is van toepassing op de geautomatiseerde zowel als de niet geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen Volksuniversiteit Breda.


2.  De gegevens die gevraagd worden van de deelnemers zijn noodzakelijk voor:

het opzetten en beheren van cursussen en lezingen en voor de verantwoording naar mogelijke subsidienten voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. 


3. Persoonsgegevens worden alleen voor de genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden.


4. De Volksuniversiteit draagt er zorg voor dat er technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens. Teneinde de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen.


5. De opslag en verwerking geschiedt met toestemming van de betrokkene.


6. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.


7. Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend die medewerkers die direct met de cursusadministratie en de medewerkers doe zorgen voor de goede voortgang van het cursustraject.


8. De digitale gegevens zijn uitsluitend in te zien na het gebruik van een wachtwoord. De fysieke gegevens worden in afgesloten kasten bewaard. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot deze kasten.


9. De deelnemer heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.


10. De Volksuniversiteit deelt op betrokkene op diens schriftelijk verzoek, uiterlijk binnen vier weken na het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens over hem/haar zijn opgeslagen.


11. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene -behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift.


12. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene zorgt de Volksuniversiteit voor verbetering, aanvulling, verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.


13. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van het cursustraject en de wettelijke bewaartermijn.


14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Volksuniversiteit met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.


15. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij gebruik maken van de klachtenprocedure.