Cursus Ecologie

Cursus

EcologieVrijwel elke dag is het ‘milieu’ in het nieuws: het versterkte broeikaseffect, uitsterven van soorten,  plastic in de oceanen, bodemverontreiniging en -degradatie, explosie blauwalgen, overstromingen, droogtes, enz. De strekking is vrijwel altijd bedreigend en negatief. Zijn deze toch vaak paniekerige verhalen terecht en gebaseerd op feiten?  Helaas, het antwoord daarop is ja.

Toch is de kennis op dit vlak bij de meeste mensen gering. Op zich is dat niet vreemd, want de achtergronden  van deze berichten zijn vaak erg complex. Het gaat immers over het ecosysteem aarde. En dat is een groot en ingewikkeld geheel. Toch is het noodzakelijk dat meer mensen inzicht krijgen in dit systeem, zodat meer mensen in zullen zien dat maatregelen nodig zijn en wat de gevolgen zijn als die achterwege blijven.

De  opzet van de cursus  is om te laten zien hoe mooi de natuur in elkaar zit en welke wetmatigheden er voor alle organismen gelden, ook voor de mens dus. Want de mens is een onderdeel van het ecosysteem aarde.  Bij veel mensen leeft het idee dat de natuur er is voor de mens en dat wij het einddoel van de evolutie zijn. Voor de duidelijkheid: de evolutie is een toevalsproces en er is dus geen sprake van een einddoel.

Eerst worden de niet-levende (abiotische) milieufactoren besproken, dan de energiestromen en kringlopen. Hierna wordt aandacht besteed aan de levende (biotische) milieufactoren, d.w.z. de interacties tussen organismen.

Vervolgens komt de populatiedynamica aan de orde met o.a. plagen en het successieverhaal.

En dan de mens. Het is niet mogelijk alle effecten van de mens op de natuur, zowel positieve als negatieve te beschrijven. Er zal veel aandacht worden besteed aan de Nederlander en het Nederlandse (Brabantse) landschap. Verder komen aan de orde: het (versterkte) broeikaseffect, overbemesting (eutrofiëring), plastics, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lucht- en bodemverontreiniging, fauna en floravervalsing en de (mondiale) bodemdegradatie. Van elk aspect zal bekeken worden wat het is, wat de oorzaak is en hoe het aan gepakt wordt of zou kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inschrijven
8 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 216