algemene voorwaarden en privacy

dE KLEINE LETTERTJES


Algemene voorwaarden volksuniversiteit breda


1. Met uw aanmelding, door middel van een door onze cursusadministratie ontvangen volledig ingevuld inschrijfformulier, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.


2. Inschrijfformulieren zijn persoonlijk en kunnen dus ook maar door één persoon worden ingevuld en hebben betrekking op die persoon.


3. Onvolledig of onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.


4. Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Volksuniversiteit Breda hanteert uitsluitend iDEAL-banking bij website betalingen. Via een ondertekend inschrijfformulier hanteert Volksuniversiteit Breda een door u verleende éénmalige machtiging. Contante betaling is alleen mogelijk als u uw inschrijving inlevert op kantoor en direct betaalt. Let op u kunt niet pinnen!


5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus. Op basis van het bewijs van inschrijving (per email of indien u geen email heeft: per post) wordt u toegelaten tot de cursus.


6. Nieuwe cursisten die zich inschrijven voor een taalcursus op het eerste niveau kunnen zich direct inschrijven. Voor alle hogere niveaus moet, na inschrijving, eerst een toets worden gemaakt. Deze niveaubepaling door de docent vindt plaats in september. Indien u tussentijds wil instromen vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen.


7. Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor om een cursus te annuleren. U ontvangt hierover bericht (circa 5 dagen voor de formele startdatum van de cursus). Mocht u reeds betaald hebben dan wordt het cursusgeld zo spoedig mogelijk volledig teruggegeven en/of wordt geen cursusgeld geïncasseerd. Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Het aantal cursisten noodzakelijk voor het doorgaan van een cursus, is de verantwoordelijkheid van Volksuniversiteit Breda en wordt als zodanig door haar bepaald en kan worden aangepast.


8. De benodigde lesboeken en het overige lesmateriaal zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld staat bij de desbetreffende cursus. In de prijs van de kookcursussen zijn de ingrediënten en dranken inbegrepen tenzij anders vermeld. Indien de docent lesmateriaal uitreikt, is dat vermeld op het bewijs van inschrijving. De eerste les betaalt u hiervoor rechtstreeks aan de docent.


9. Kortingen worden pas toegekend na overhandiging van kopie/scan van beide zijden van een geldige BredaPas. 


10. Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusprijs van € 150, - of meer. De tweede termijn

moet uiterlijk 6 weken na aanvang van de cursus worden voldaan. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Via iDEAL is dit niet mogelijk. 


11. Annulering moet schriftelijk (per email of post). Restitutie van het cursusgeld kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is restitutie dus niet meer mogelijk. Administratiekosten van € 18,- worden altijd in rekening gebracht bij annulering door de cursist. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld. 

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen dan krijgt u geen geld terug maar u kunt wel iemand anders sturen in uw plaats die de cursus kan volgen. Neem hierover contact op met de administratie. 

Op de annuleringskosten is geen BredaPas-korting van toepassing.


12. Volksuniversiteit Breda kan genoodzaakt zijn een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere reden, wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. 


13. Bij klachten kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.  Deze vindt u onder algemene informatie inschrijven.


14. Tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen wordt geen les gegeven en is het kantoor gesloten.


15. Alle door Volksuniversiteit Breda gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door Volksuniversiteit Breda worden aangepast.


16. De cursusvoorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten aangesloten bij CultuurConnectie.  


17. Volksuniversiteit Breda stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.privacy

Klanten worden middels een opmerking op het inschrijfformulier geïnformeerd. Medewerkers via een opmerking op hun contract.      

1. Dit reglement is van toepassing op de geautomatiseerde zowel als de niet geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen Volksuniversiteit Breda.


2.  De gegevens die gevraagd worden van de deelnemers zijn noodzakelijk voor:

het opzetten en beheren van cursussen en lezingen en voor de verantwoording naar mogelijke subsidienten voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.


3. Persoonsgegevens worden alleen voor de genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden.


4. De Volksuniversiteit draagt er zorg voor dat er technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens. Teneinde de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen.


5. De opslag en verwerking geschiedt met toestemming van de betrokkene.


6. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.


7. Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend die medewerkers die direct met de cursusadministratie en de medewerkers doe zorgen voor de goede voortgang van het cursustraject.


8. De digitale gegevens zijn uitsluitend in te zien na het gebruik van een wachtwoord. De fysieke gegevens worden in afgesloten kasten bewaard. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot deze kasten.


9. De deelnemer heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.


10. De Volksuniversiteit deelt op betrokkene op diens schriftelijk verzoek, uiterlijk binnen vier weken na het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens over hem/haar zijn opgeslagen.


11. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene -behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift.


12. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene zorgt de Volksuniversiteit voor verbetering, aanvulling, verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.


13. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van het cursustraject en de wettelijke bewaartermijn.


14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Volksuniversiteit met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.


15. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij gebruik maken van de klachtenprocedure.