algemene voorwaarden en privacy

dE KLEINE LETTERTJES


ALGEMENE VOORWAARDEN VOLKSUNIVERSITEIT BREDA


1. Met uw aanmelding, door middel van een door onze cursusadministratie ontvangen volledig ingevuld inschrijfformulier, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.


2. Inschrijfformulieren zijn persoonlijk en kunnen dus ook maar door één persoon worden ingevuld en hebben betrekking op die persoon. U heeft kennisgenomen van ons privacyreglement in zake de bescherming persoonsgegevens.


3. Onvolledig of onleesbaar ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.


4. Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Volksuniversiteit Breda hanteert uitsluitend iDEAL-banking bij website betalingen. Via een ondertekend inschrijfformulier hanteert Volksuniversiteit Breda een door u verleende éénmalige machtiging. Contante betaling is alleen mogelijk als u uw inschrijving inlevert op kantoor en direct betaalt. Let op u kunt niet pinnen op kantoor!


5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus. Op basis van het bewijs van inschrijving (per email of indien u geen email heeft: per post) wordt u toegelaten tot de cursus.


6. Nieuwe cursisten, die zich inschrijven voor een taalcursus op het eerste niveau kunnen zich direct inschrijven. Voor alle hogere niveaus vindt een intakegesprek plaats door een docent. U mailt ons uw persoonlijke gegevens, tijdstip en telefoonnummer(s) waarop uw bereikbaarheid bent en voor welke taal u een intakegesprek wil. Wij sturen uw gegevens door naar desbetreffende taaldocent, die dan vervolgens contact met u opneemt. Samen besluit u dan welke cursus voor u het meest geschikt is. Het intakegesprek is gratis. Deze procedure geldt ook wanneer u tussen tijds deel wil nemen aan een reeds gestarte cursus.


7. Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor om een cursus te annuleren. U ontvangt hierover bericht (circa 5 dagen voor de formele startdatum van de cursus). Mocht u reeds betaald hebben dan wordt het cursusgeld zo spoedig mogelijk volledig teruggegeven en/of wordt geen cursusgeld geïncasseerd. Cursussen gaan door als een bepaald minimumaantal deelnemers is ingeschreven.

Het aantal cursisten noodzakelijk voor het doorgaan van een cursus, is de verantwoordelijkheid van Volksuniversiteit Breda en wordt als zodanig door de volksuniversiteit bepaald en kan worden aangepast.


Indien er sprake is van onvoorziene omstandige heden heeft de volksuniversiteit het recht de cursus online voort te zetten of door te schuiven naar een andere datum. Wanneer cursisten niet kunnen op de nieuwe datum ontvangen zij een voucher ter waarde van het aantal nog te volgen lessen die zij dan kunnen inzetten. De Volksuniversiteit geeft geen geld terug.


8. De benodigde lesboeken en het overige lesmateriaal zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en staan, tenzij anders vermeld, bij de desbetreffende cursus. Indien de docent lesmateriaal uitreikt, betaalt u dit rechtsstreek in de les aan de docent.


9. BredaPas kortingen worden pas toegekend na overhandiging van kopie/scan van beide zijden van een geldige BredaPas.


10. Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusprijs van € 150, - of meer. De tweede termijn moet uiterlijk 6 weken na aanvang van de cursus worden voldaan. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Via iDEAL is termijnbetaling niet mogelijk.


11. Annulering van cursusdeelname moet schriftelijk (per email of post). Restitutie van het cursusgeld kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is restitutie dus niet meer mogelijk.

Administratiekosten worden altijd in rekening gebracht bij annulering door de cursist. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld.  Op de administratiekosten is geen BredaPas-korting van toepassing.

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, dan krijgt u geen geld terug maar u kunt wel iemand anders sturen in uw plaats, die de cursus kan volgen. Neem hierover contact op met de administratie.


12. Volksuniversiteit Breda kan genoodzaakt zijn een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere reden, wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.


13. Bij klachten kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.  Deze vindt u onder algemene informatie inschrijven.14. Tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen wordt geen lesgegeven en is het kantoor gesloten.


15. Alle door Volksuniversiteit Breda gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door Volksuniversiteit Breda worden aangepast.


16. De cursusvoorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten aangesloten bij Cultuur Connectie. 


17. Volksuniversiteit Breda stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
Breda oktober 2020

Wanneer u deze voorwaarden wilt afdrukken, klik hier
privacyreglement

Klanten worden middels een opmerking op het inschrijfformulier geïnformeerd. Medewerkers via een opmerking op hun contract. Dit reglement is van toepassing op de geautomatiseerde zowel als de niet geautomatiseerde verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen Volksuniversiteit Breda.PRIVACYREGLEMENT  van  Volksuniversiteit Breda

ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming  


Artikel 1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Nuts Volksuniversiteit de brede A te Breda is Volksuniversiteit Breda
de directeur of bestuur: de directeur / bestuur van Volksuniversiteit Breda.
het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de  categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
persoonsdossier:  het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn op­ge­no­m­en;
persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke pe­r­s­o­on;
derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene;


Artikel 2:             Doelstelling van het bestand

Het bestand beoogt al die gegevens, die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan Volksuniversiteit Breda , te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van Volksuniversiteit Breda.  Het bestand dient mede om cursisten en oud cursisten te informeren over hun cursus/lessen/lezingen workshops, excursies  en de overige cursusactiviteiten van Volksuniversiteit Breda.


Artikel 3:             Categorieën personen, opgenomen in het bestand

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten, docenten,medewerkers, vrijwilligers  en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van Volksuniversiteit Breda.


Artikel 4:             Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving op een cursus, lezing of andere activiteit van Volksuniversiteit Breda. 
De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.


Artikel 5:             Verantwoordelijkheid

De directeur  is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand, e.e.a. overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.
De directeur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.
De directeur draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisa­torische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantas­ting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrek­king daarvan.


Artikel 6:             Functioneren van het bestand

Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van de directeur van  Volksuniversiteit Breda  en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt.
De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten be­hoeve van de in
artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.


Artikel 7:             Toegang tot het bestand

Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

de directeur;
de stafmedewerkers;
de administratief medewerkers;
leden van het bestuur;
de systeembeheerder.

Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegang codes aan de in dit artikel bij 1. genoemde personen. 
Aan deze toegang codes zijn specifieke rechten gekoppeld inzake het verwerken, wijzigen,  verwijderen, raadplegen/inzien van de opgeslagen gegevens.
Een docent krijgt functioneel toegang tot enkele  persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit te weten:  naam, telefoonnummer en/of emailadres om hen te kunnen informeren over zaken betreffende de onderhavige lesactiviteit.


Artikel 8:             Verstrekking van gegevens aan derden

Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:

       dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
       dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
       instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.


Artikel 9:              Bewaring en vernietiging van de gegevens.

Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en Volksuniversiteit Breda is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.  Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld . Volksuniversiteit Breda dient financiële gegevens  ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.


Artikel 10:           Recht op inzage, correctie en afschrift.

De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich tot  Volksuniversiteit Breda  wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.
Volksuniversiteit Breda geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.
De betrokkene (of zijn gemachtigde) krijgt inzage in het bestand voor zover het  de gegevens betreft die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.
Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de directeur gericht schriftelijk verzoek.
Volksuniversiteit Breda eist dat de identiteit  van de verzoeker en of een eventuele

gema­ch­ti­gde door medewerkers van Volksuniversiteit Breda onomstotelijk kan worden  vastgesteld.

Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.


Artikel 11:           Correctierecht

De betrokkene (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling  of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgeno­men in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgeno­men.
Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met in achtneming van het bepaalde bij artikel  9.
Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgege­vens wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van Volksuniversiteit Breda

Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

De beslissing van de directeur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
Volksuniversiteit Breda draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.


Artikel 12: Beroep

1.            Indien Volksuniversiteit Breda weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te   Breda met het schriftelijk verzoek  Volksuniversiteit Breda te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.

2.            Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzen­de beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen.  Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.

3.            De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)  wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.Bijlage vermelding welke gegevens worden vastgelegd

Wilt u dit document printen klik dan hier 


BIJLAGE I


Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:


* achternaam, voorletters
* adres, postcode*
* woonplaats*
* tel.nrs overdag, avond, mobiel**
* geslacht*
* e-mail adres
* geboortedatum * : inschrijving op activiteiten van Volksuniversiteit Breda  is in beginsel mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. 
* BSN – het burgerservicenummer wordt geregistreerd in geval de cursist ten behoeve van de cursussen NT2 gebruik maakt van de leenmogelijkheid bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
* Nationaliteit – idem als bij BSN en in geval de subsidievoorwaarden van de gemeente dit vereist.
* IBAN – tbv automatische incasso cursus- lesgelden en/of restitutie (teveel) betaald cursus- of     lesgeld.
* de door de betrokkene gevolgde cursussen cq cursushistorie

* gebruikmaking van digitale leerondersteuning Mijn Volksuniversiteit


*Gegevens over woonplaats, postcode, leeftijd en geslacht worden door ons geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van statistische gegevens omtrent: wie zijn onze cursisten en waar komen ze vandaan.


** telefoon en/of email-gegevens zijn nodig om cursisten tijdig te kunnen informeren in geval van ziekte van de docent en andere leswijzigingen.

Mei 2018