algemene informatie 

belangrijk om te weten


MENSEN MET EEN BEPERKING

Activiteiten van Volksuniversiteit Breda staan in principe open voor mensen met een beperking.

Wilt u bij uw inschrijving vermelden of wij rekening moeten houden met uw beperkte mogelijkheden, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Sommige locaties zijn voor rolstoelgebruikers of scootmobiel beperkt toegankelijk. Het Florijn College, de Nieuwe Veste, Huis van de Heuvel en Bibliotheken zijn allen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In overleg met de medewerkers van kantoor kan gekeken worden welke cursus voor u het meest geschikt is. 


Evaluatieformulier

Volksuniversiteit Breda streeft ernaar de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wij horen graag van onze cursisten hoe zij terugkijken op de gevolgde cursus. Na afloop van de cursus kunt u uw bevindingen kenbaar maken door het invullen van een evaluatieformulier. Mocht u tijdens de laatste les geen evaluatieformulier hebben ontvangen van uw docent, dan kunt u deze op vragen op kantoor.Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken in een cursus daartoe aanleiding geven, dan horen wij dat graag. U kunt een klacht indienen. Wacht hier niet mee tot een cursus is afgelopen!


Volksuniversiteit Breda kent een klachtenregeling conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Indien mogelijk verzoeken wij u (bij voorkeur) eerst met de betrokkene te overleggen. Als het overleg met betrokkene niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u uw klacht richten aan de directeur, bij voorkeur schriftelijk. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


Een klacht wordt behandeld door de directeur. U krijgt binnen 3 kalenderweken (vakantieperioden niet meegerekend) schriftelijk antwoord. Uitsluitend met uw instemming wordt uw naam aan de betrokkene doorgegeven.


Indien u het niet eens bent met het antwoord van de directie  op uw klacht, is beroep mogelijk bij een klachtencommissie. Deze commissie is samengesteld uit twee onafhankelijke leden en een niet bij de klacht betrokken bestuurslid (met een juridische achtergrond). Een dergelijk beroep dient binnen 14 dagen na het antwoord van de directie, schriftelijk te worden ingediend, ter attentie van de klachtencommissie van Volksuniversiteit Breda. Een klacht gericht aan de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand na ontvangst (vakantieperioden niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.


Klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie en/of ernstige vorm van agressie worden uitsluitend door een extern vertrouwenspersoon behandeld: mw. H. Janssen: hannyjanssen@kpnplanet.nl.Zakelijke gegevens

IBAN: NL34 INGB 000 314 04 62 

BIC: INGBNL 2A 

Incassant ID: NL 29 ZZZ 411 027 660 000

KvK Breda: 411 02 766

BTW nummer: 0050 70 247 B01

(Taalcursussen en Lezingen BTW vrijgesteld)